×

Regulamin zakupów

1.

PRZEPISY WSTĘPNE

1.1

Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami biznesowymi”) firmy handlowej   GOOD BRANDS s.r.o.,   z siedzibą ITS przy třída Kpt.   Jaroše 1929/10, 602 00 Brno, Republika Czeska (zwana dalej „siedzibą sprzedawcy”), identyfikator firmy:   02397641  , NIP: CZ   02397641, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, Wstaw   81117 (zwany dalej „Sprzedawcą”), zgodnie z postanowieniami § 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) dostosowuje wzajemne prawa i obowiązki umawiające się strony ustanowione w związku lub na podstawie Umowy Zakupu (zwanej dalej „Umową Zakupu”), zawartą pomiędzy Sprzedającym a innym podmiotem (zwanym dalej „Kupującym”) za pośrednictwem e- Sprzedającego sklep.   Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej e strona internetowa znajdująca się na www.kafone.pl (zwana dalej „Stroną”) za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2

Adres e-mail Sprzedawcy   używany do handlu na podstawie niniejszych Warunków handlowych to info@kafone.pl  (zwany dalej „adresem e-mail sprzedawcy”).

1.3

Postanowienia stanowiące odstępstwo od Warunków handlowych mogą być negocjowane w Umowie zakupu.   Różne ustalenia w Umowie zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków handlowych.

1.4

Postanowienia Warunków Handlowych stanowią integralną część Umowy Zakupu.   Umowa Zakupu i Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku czeskim.   Umowa Zakupu może zostać zawarta w języku czeskim .

1.5

Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Warunków handlowych.   Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie ważności poprzedniego brzmienia Warunków handlowych.

2.

ZAMKNIĘCIE UMOWY ZAKUPU

2.1

Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym specyfikację cen poszczególnych produktów.   Ceny produktów są podane, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie związane z tym opłaty.   Ceny produktów pozostają ważne przez tak długi czas tak jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu.   Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa Sprzedawcy do zawarcia Umowy Zakupu na podstawie indywidualnie negocjowanych warunków.

2.2

Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny, a Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy zakupu towarów.   Rozdział 1732 (2) Kodeksu cywilnego ma nie dotyczy.

2.3

Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z dostawą towarów.

2.4

Aby zamówić towar, Kupujący wypełni formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu.   Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje na temat:

 

- zamówiony towar (Kupujący „wstawia” zamówiony towar do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu)

 

- metoda płatności ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru i

 

- informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie „zamówieniem”).

 

Kupujący może założyć konto użytkownika przy zamawianiu towarów, co służy przede wszystkim do zarejestrowania adresu rozliczeniowego i adresu dostawy Kupującego.   Podczas zakładania konta użytkownika Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego i aktualnego informacje o dacie lub ewentualnie zaktualizuj dane, aby były one ważne przy zamawianiu towarów następnym razem.   Dostęp do konta użytkownika Kupującego jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.

2.5

Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane, które Kupujący wprowadził do zamówienia, również ze względu na możliwość wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów, które wystąpiły podczas wprowadzania przez Kupującego dane do zamówienia.   Zamówienie jest wysyłane przez Kupującego do Sprzedawcy przez kliknięcie przycisku „Zamówienie”.   Dane wymienione w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.   Natychmiast po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Kupującego wymieniony w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”).

2.6

Sprzedający ma zawsze prawo zwrócić się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, suma ceny zakupu, szacowane koszty wysyłki). p>

2.7

Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia zamówienia (przez akceptację), który Sprzedawca wysyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego. < / p>

2.8

Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze środków komunikacji zdalnie podczas zawierania Umowy Zakupu.   Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem Umowy Zakupu (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych ) rodzi się sam Kupujący, a koszty nie różnią się od stawki podstawowej.

3.

CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1

Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę towarów i wszelkie możliwe koszty związane z dostawą towarów w ramach Umowy zakupu w następujący sposób:

 

- przelewem bankowym na numer konta bankowego zgodnie z instrukcją w zamówieniu;

 

- płatność online kartą kredytową lub debetową.

3.2

Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów dostawy towarów po uzgodnionej stawce.   O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu wymieniona poniżej ma obejmować nawet koszty związane z dostawą towarów.

3.3

W przypadku płatności za pobraniem, cena zakupu jest należna w momencie otrzymania towaru.   W przypadku płatności bezgotówkowej, cena zakupu jest należna w ciągu 4 dni od daty zawarcia transakcji zakupu Umowa.

3.4

W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego (w przypadku przelewu bankowego) lub gdy kwota zostanie przelana na konto pośrednik płatności (w przypadku innych płatności bezgotówkowych).

3.5

Sprzedawca ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy Nabywca nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia (Artykuł 2.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego.   Rozdział 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.6

Wszelkie możliwe zniżki od ceny towarów dostarczonych przez Sprzedawcę Kupującemu nie mogą być wzajemnie łączone, chyba że ustalono inaczej lub uzgodniono inaczej.

3.7

Jeśli w relacjach biznesowych zwyczajowo jest to zwyczajowe lub jest to przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla Kupującego w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy Zakupu.   Sprzedawca jest płatnik podatku od wartości dodanej.   Dokument podatkowy - faktura zostanie wysłana przez Sprzedającego do Kupującego z jego wyboru w formie elektronicznej na jego adres e-mail lub w postaci fizycznej wraz z towarem.   Kupujący zgadza się z ewentualnym wystawieniem faktury elektronicznej.

4.

WYCOFANIE Z UMOWY NA ZAKUPY

4.1

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z sekcją 1837 Kodeksu cywilnego nie można wycofać, między innymi, z Umowy Zakupu dostawy towarów, które zostały dostosowane zgodnie z żądaniem Kupującego lub specjalnie dla niego, z Umowa Zakupu na dostawę towarów podlegających szybkiemu zapakowaniu, jak również towary, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od Umowy Zakupu na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić ani z umowy zakupu za dostarczenie zapisu dźwięku lub obrazu lub programu komputerowego w przypadku uszkodzenia oryginalnego opakowania.   Kupujący potwierdza również, że w przypadku dostawy żywności, napoje i inne zwykłe towary konsumpcyjne dostarczane do gospodarstwa domowego Kupującego lub do innego miejsca wyznaczonego przez Kupującego, zgodnie z § 1840g) Kodeksu cywilnego, Kupujący nie podlega przepisom § 1820 do 1839 Kodeksu cywilnego, a Kupujący nie poświadcza między innymi prawa do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

4.2

Jeśli tak nie jest w przypadku, o którym mowa w art. 4.1 lub w innym przypadku, w którym nie można odstąpić od umowy zakupu, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z § 1829 (1) Kodeks cywilny, w terminie czternastu (14) dni od daty przejęcia towaru, w przypadku gdy w przypadku gdy przedmiotem Umowy Zakupu jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od Umowy Zakupu musi zostać wysłane do Sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu.   Aby odstąpić od Umowy Zakupu, Kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez Sprzedającego, który tworzy załącznik do Warunki handlowe.   Odstąpienie od umowy zakupu może zostać wysłane przez Kupującego na adres siedziby Sprzedającego lub na adres elektroniczny Sprzedawcy.

4.3

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 4.2 Warunków Handlowych, Umowa Zakupu jest anulowana od początku.   Towary muszą zostać zwrócone Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od daty odstąpienia od Umowy.   Jeśli Kupujący odstąpi od Zakupu Umowa, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone standardową normalną drogą pocztową ze względu na ich charakter.

4.4

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 4.2 Warunków Handlowych, Sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy Zakupu w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca przyjął go od Kupującego.   Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu dostawy dostarczonej przez Kupującego po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem, że Kupujący wyrazi na to zgodę i że nie pojawią się żadne inne dodatkowe koszty dla Kupującego.   Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy Zakupu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci towaru lub udowodni, że wysłał towar do Kupującego.

4.5

Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego naliczenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru w związku z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

4.6

W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy zakupu zgodnie z § 1829 (1) Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu w dowolnym momencie do momentu przejęcia przez Kupującego towary.   W takim przypadku Sprzedawca zwróci cenę zakupu bez zbędnej zwłoki Kupującemu, przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego.

4.7

Jeśli prezent zostanie dostarczony Kupującemu wraz z towarem, umowa darowizny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od Umowy Zakupu, umowa darowizny dotycząca prezentu jest nieważne, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z dostarczonym prezentem Sprzedawcy.

4.8

Artykuł 4 (ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU) z wyjątkiem artykułów 4.5 i 4.7 dotyczy tylko kupujących jako konsumentów i nie dotyczy kupujących, którzy zawarli Umowę zakupu jako przedsiębiorcy.

5.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

5.1

W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na podstawie specjalnego żądania Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

5.2

Jeśli - zgodnie z Umową Sprzedaży - Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.

5.3

Jeśli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne lub odmienne dostarczenie towarów niż określone w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z ponowną dostawą towarów, odpowiednio   kosztów powiązany z innym sposobem dostawy.

5.4

Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, aw przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki.   W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia paczka wskazująca na nieuprawnione wejście do przesyłki, Kupujący nie musi przejąć przesyłki od przewoźnika.

6.

PRAWA OD WADY SPEŁNIENIA

6.1

Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 oraz, w przypadku kupującego, konsumenta , także sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów, ze zmianami).

6.2

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za brak wad towaru.   Jeśli Kupujący jest konsumentem, Sprzedający odpowiada w szczególności za to, że w momencie przejęcia towarów przez Kupującego:

6.2.1

towary mają właściwości uzgodnione przez strony, aw przypadku braku porozumienia mają właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący oczekuje w związku z charakterem towarów i reklamą robią;   w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, uzgodniono, że skargi oparte na rozbieżności między opisem właściwości towarów a subiektywnymi postrzeganymi właściwościami towarów (np. odcieniem, zapachem, smakiem itp.) nie są możliwe

6.2.2

towary są zgodne z celem, dla którego Sprzedający wskazuje na wykorzystanie lub do którego towary tego typu są zwykle używane,

6.2.3

jakość lub wydajność towaru odpowiadają uzgodnionej próbce lub oryginałowi, jeśli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub oryginałem;   tak, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, uzgodniono, że opakowanie produktu w ilustracyjnym zdjęcie na stronie Sprzedawcy nie jest uważane za przykładowe lub oryginalne, ale Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć ten sam produkt Kupującemu,

6.2.4

towary mają odpowiednią ilość, objętość lub wagę, ale Sprzedający ma prawo dostarczyć towar Kupującemu w kilku mniejszych opakowaniach, które w sumie odpowiadają ilości zamówionego towaru, i

6.2.5

towary spełniają wymogi prawne.

6.3

Postanowienia Artykułu 6.2 Warunków Handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, ze względu na zużycie towarów spowodowane ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do jakiejkolwiek winy odpowiadającej poziomowi zużycia, jaki miał towar w momencie przejęcia przez Kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

6.4

Jeśli Kupujący jest konsumentem, a wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od daty przejęcia, towary uważa się za wadliwe właśnie w momencie przejęcia.   Jeśli Kupujący jest konsumentem, on / jest uprawniona do skorzystania z prawa do wady, która ma miejsce w przypadku towarów konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od przejęcia.

6.5

Prawa z tytułu wadliwego działania są zgłaszane przez Kupującego na adres Sprzedawcy jego siedziby.

3583/5000

7.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

7.1

Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.

7.2

Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu § 1826 (1) i nbsp; e) Kodeksu cywilnego.

7.3

Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce), z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID firmy: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, jest odpowiedzialna do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.

7.4

Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej.   Kontrola handlu jest przeprowadzana przez odpowiednie urzędy ds. licencjonowania handlu w ramach jego kompetencji.   Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych to prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).   Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb., ustawy o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

7.5

Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu sekcji 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1

Ochrona danych osobowych Kupującego, będącego osobą fizyczną, jest zapewniona przez   rozporządzenie (UE)   2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych),   ze zmianami.   Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca .

8.2

W celu wypełnienia Umowy Zakupu lub realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie Kupującego przetwarzane są następujące dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, podatek numer identyfikacyjny, elektroniczny adres Kupującego i numery telefonów (zwane dalej „Dane osobowe”).

8.3

Dane osobowe Kupującego są - w przypadku rejestracji Kupującego - również przetwarzane w celu prowadzenia konta użytkownika.   Sprzedawca obsługuje   adres e-mail Kupującego   w celu dystrybucji informacji biznesowych związanych z podobnymi towarami lub usługi Sprzedającego.   Kupujący ma możliwość odmowy dystrybucji takich komunikatów, gdy otrzymuje adres elektroniczny, a także poprzez bezpośredni link zawarty w   każdej z wysłanych wiadomości   zawierających komunikację biznesową. < / p>

8.4

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) zawsze   dokładnie   i zgodnie z prawdą.   ; Kupujący ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu.

8.5

Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako procesora.   Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim przez Sprzedawcę bez uprzedniej zgody Kupującego. < / p>

8.6

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konta użytkownika i przez 4 lata po jego wygaśnięciu.   W przypadku zamówień jednorazowych dane osobowe są przetwarzane przez 4 lata po indywidualnym zamówieniu.   Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

8.7

Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.   Sprzedawca wymaga danych Kupującego jako warunku umownego, bez którego nie byłoby możliwe zawarcie Umowa.

8.8

W przypadku, gdy Kupujący uważa, że ​​Sprzedający przetwarza swoje dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub jest w sprzeczności z przepisami prawa,   w szczególności, gdy osobiste dane są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:

 

- zapytaj Sprzedającego o dostęp do danych osobowych związanych z Kupującym,

 

- wymaga korekty lub usunięcia danych,

 

- wymaga ograniczenia przetwarzania,

 

- sprzeciwi się przetwarzaniu,

 

- skorzystaj z prawa do przenoszenia danych.

 

-   złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů),   Pplk.   Sochora 27   170 00 Praga 7.

8.9

Kupujący zgadza się być wymieniony na stronie internetowej jako jeden z nabywców, których sprzedający dostarcza lub dostarcza towar;   ta zgoda nie dotyczy kupujących jako osób fizycznych.

9.

DOSTAWIENIE

9.1

Możliwe jest dostarczenie na adres elektroniczny Kupującego, jak określono na jego koncie użytkownika lub zgodnie z ustaleniami Kupującego w zamówieniu.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1

W przypadku, gdy relacja oparta na Umowie zakupu zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek podlega prawu czeskiemu. Kupujący zgadza się, że jeśli towary zostaną sprzedane za granicą (poza Republiką Czeską), komunikacja pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może odbywać się w języku angielskim lub czeskim.

10.2

Jeśli którekolwiek z postanowień biznesowych warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub jeśli stanie się nieważne lub nieskuteczne, zamiast nieważnych klauzul zostanie zastosowane postanowienie, które jest możliwie najbliższe nieważnemu.   nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu pozostaje bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień.   Zmiany i uzupełnienia do Umowy sprzedaży lub Warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

10.3

Umowa zakupu, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10.4

Załącznik do Warunków handlowych zawiera przykładowy formularz wypłaty z umowy zakupu.

10,5

Dane kontaktowe sprzedającego:

 

- Adres dostawy   GOOD BRANDS s.r.o.,   třída Kpt.   Jaroše 1929/10, 602 00 Brno  , Czechy

 

- adres elektroniczny Sprzedawcy: info@kafone.pl; telefon + 420   722 400 500.

W Brnie 19 lipca 2018 r.

Załącznik: formularz do odstąpienia od umowy

Wypełnij ten formularz i odeślij go tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy.

Adresat: :
GOOD BRANDS s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1929/10
602 00 Brno
Czechy
Email: info@kafone.pl
Telefon +420 722 400 500

Oświadczam (*), że (/) niniejszym wycofuję (*) z Umowy zakupu następujące towary: __________
Data zamówienia (*) / Data przyjęcia (*): __________ < br> Imię i nazwisko konsumenta / konsumentów: __________
Adres konsumenta / konsumentów: __________
Podpis konsumenta / konsumentów (tylko w przypadku przesłania formularza w formie papierowej): __________
Data: __________

(*) Usuń odpowiednio lub uzupełnij dane.

Wyślij wypełniony formularz na adres:
GOOD BRANDS s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1929/10
602 00 Brno
Czechy
lub na adres elektroniczny: info@kafone.pl

Menu

Informacje